Opatówek

Harmonogram roku akademickiego 2016/2017

Harmonogram roku akademickiego

 

OFERTA

Studia I stopnia

 

Wydział zamiejscowy w Opatówku proponuje studia I stopnia na kierunkach:

 • Informatyka,
 • Pedagogika 
 • Praca Socjalna.

INFORMATYKA

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności prowadzi na Wydziale zamiejscowym w Opatówku siedmiosemestralne studia I stopnia (studia inżynierskie) na kierunku Informatyka trybie niestacjonarnym. Program tych studiów uwzględnia ministerialne kryteria programowe dla studiów I stopnia na tym kierunku oraz umożliwia kontynuację nauki na studiach II stopnia na dowolnej uczelni wyższej.

Program został znacznie poszerzony w stosunku do ministerialnego minimum. Wykłady, ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne prowadzone na Wydziale dają pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną, umożliwiającą podjęcie praktycznie każdej pracy w zawodzie informatyka lub dalsze kształcenie na studiach II stopnia. Absolwent naszego Wydziału uzyskuje ceniony tytuł zawodowy inżyniera informatyka.

Pierwsze cztery semestry studiów obejmują podstawy współczesnej informatyki. Z kolei na trzech ostatnich semestrach następuje specjalizacja w wybranym przez studenta obszarze informatyki. Studia kończy obrona inżynierskiej pracy  dyplomowej.

W chwili obecnej nasi studenci specjalizują się w  programowaniu i bazach danych, grafice komputerowej i teleinformatyce. Przygotowujemy się do wprowadzenia nowych specjalności dotyczących programowania gier komputerowych oraz sieciowych technologii graficznych.

Informatyka w rolnictwie

Współczesny zinformatyzowany świat stawia nowe wyzwania we wszystkich dziedzinach życia. Rolnictwo jest jednym z tych obszarów, gdzie informatyka gruntownie zmienia możliwości działania. Nowoczesne technologie pozwalają na efektywne zwiększanie wykorzystania zasobów oraz wzrost plonów przy niższym nakładzie pracy. Do właściwego wykorzystania takich możliwości niezbędni są specjaliści łączący wiedzę rolniczą ze znajomością technologii IT, w szczególności z umiejętnością rozwiązywania problemów technicznych i informatycznych typowych dla nowoczesnego sadownictwa, uprawy czy hodowli. Specjalność Informatyka w rolnictwie została stworzona z myślą o takich właśnie osobach.

W trakcie nauki studenci będą poznawać takie dziedziny jak podstawy informatyki i algorytmiki, architekturę komputerów, funkcjonowanie systemów operacyjnych i sieci komputerowych, programowanie przemysłowych sterowników, techniki pomiarowe czy robotykę. Wiedza ta pozwoli na obsługę i projektowanie systemów wspomagających produkcję rolną, obsługę zaawansowanych maszyn rolniczych i układów sterujących i monitorujących procesy produkcyjne czy zarządzających mikroklimatem.

Do dyspozycji studentów przygotowano specjalistyczne laboratoria oraz opiekę wykwalifikowanej kadry naukowe, w tym praktyków. Program studiów został opracowany zgodnie z Krajowymi Ramami Kształcenia
(KRK).

Absolwent kierunku Informatyka, specjalność Informatyka w rolnictwie uzyska tytuł inżyniera. Będzie przygotowany do rozwiązania problemów technicznych i informatycznych typowych dla nowoczesnego rolnictwa. Zdobyte wykształcenie pozwoli mu powiązanie wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami w obszarze produkcji rolniczej.

Dodatkowo będzie miał wiedzę z zakresu algorytmiki, grafiki komputerowej. Blok przedmiotów humanistycznych da niezbędną wiedzę z zakresu prawa i etyki zawodowej. Będzie można kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, w ramach specjalistycznych kursów, studiów podyplomowych czy samokształcenia.

Absolwent specjalności Informatyka w rolnictwie będzie przygotowany do pracy w nowoczesnych gospodarstwach rolnych. Będzie mógł pracować w firmach produkujących skomputeryzowane maszyny i w jednostkach obsługujących rolnictwo. Jego umiejętności czynić będą go atrakcyjnym kandydatem do pracy w firmach zajmujących się projektowaniem, wdrażaniem i obsługą systemów IT w szczególności w obszarze
zastosowań ogrodniczych, hodowlanych czy związanych z uprawami rolnymi. Znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność
posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki ułatwi podjęcie pracy zarówno na terenie Polski lub innych państw.

Programowanie i bazy danych

Absolwent specjalności Programowanie i bazy danych to przede wszystkim programista i menedżer projektów programistycznych. Poznaje programowanie przy użyciu środowisk strukturalnych oraz obiektowych, włączając w to programowanie dla sieci web, programowanie wizualne, systemowe oraz niskopoziomowe. Potrafi zarządzać projektem programistycznym, zna metody i narzędzia wspomagające inżynierię programowania. Zna postawy administrowania bazami danych, a także potrafi integrować różne systemy informatyczne.

Grafika komputerowa

W ramach specjalności Grafika komputerowa student zdobywa wiedzę dotyczącą szeroko rozumianej grafiki użytkowej – zagadnień związanych z reklamą, grafiką informacyjną, prezentacyjną i technikami wizualizacji. Student poznaje także podstawy DTP, poligrafii cyfrowej oraz zasady tworzenia atrakcyjnych aplikacji internetowych, z uwzględnieniem podstaw kompozycji i kryteriów estetycznych dominujących w Web 2.0.  Specjalizacja przygotowuje do samodzielnej lub zespołowej pracy w firmach świadczących usługi internetowe, zajmujących się składem i montażem komputerowym a także m.in. w agencjach reklamowych.

Teleinformatyka

Teleinformatyka jest dziedziną, która zajmuje się przesyłaniem informacji. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy  dotyczącej przesyłania,  przechowywania i udostępniania danych w bazach wiedzy i bazach danych, do tworzenia oprogramowania dla kompresji i transmisji danych a także m.in. przetwarzania i kompleksowej analizy danych rzeczywistych i skompresowanych,  multimedialnej wizualizacji danych oraz wykorzystywania zasobów internetowych

 

PEDAGOGIKA

Wydział Zamiejscowy w Opatówku Wyższej Szkoły Informatyki prowadzi w trybie niestacjonarnym sześciosemestralne studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Pedagogika.

Absolwent tego kierunku dysponuje ogólną wiedzą z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii i socjologii konieczną do zrozumienia procesów kształcenia, wychowania, diagnozowania procesów edukacyjnych. Potrafi posługiwać się interdyscyplinarną wiedzą o prawidłowościach i zaburzeniach rozwojowych człowieka, niezbędną w działaniach praktycznych zgodnych z obraną specjalnością, pogłębionym rozumieniu kontekstów społecznych w pracy pedagogicznej. Posiada umiejętność komunikacji społecznej oraz refleksyjnego namysłu nad własną działalnością zawodową.

Absolwent otrzymuje dyplom licencjata, który upoważnia go do kontynuowania nauki na studiach uzupełniających magisterskich, a także podejmowania studiów podyplomowych stosownie do zainteresowań.

Zakres wiedzy kierunkowej zgodny jest z standardami kształcenia dla studiów I stopnia (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r.).
Wysoki poziom kształcenia na kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Informatyki został potwierdzony otrzymaniem najwyższej możliwej oceny od Państwowej Komisji akredytacyjnej.

Szczegółowe kwalifikacje zależne są od obranej specjalności zorientowanej na konkretne działania pedagogiczne w placówkach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, w służbie zdrowia, zakładach pracy, wymiarze sprawiedliwości, w instytucjach profilaktyki społecznej i promocji zdrowia, w administracji państwowej.

Pedagogika aktywności ruchowej z muzykoterapią

Jest to nowa specjalność na kierunku Pedagogika. Absolwent trzyletnich studiów licencjackich nabywa kompetencje w zakresie pedagogiki, psychologii, edukacji motoryczno – zdrowotnej, anatomii funkcjonalnej, aktywności ruchowej, muzykoterapii, rytmikoterapii, terapii tańcem, muzyko profilaktyki, relaksacji oraz logo rytmiki, jak również kompetencje do konstruowania programów edukacyjnych, terapeutycznych i korekcyjno – kompensacyjnych z uwzględnieniem rozwiązań pedagogicznych i terapeutycznych poznanych w toku studiów.

Absolwent zostaje przygotowany do prowadzenia zajęć pedagogicznych, wyrównawczych i terapeutycznych z dziećmi. Między innymi zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie określania i wczesnego wykrywania u dzieci zaburzeń mowy, zaburzeń wad postawy i sprawności motorycznej oraz trudności w uczeniu się. Poznaje zasady i sposoby diagnostyki w tym zakresie oraz potrafi świadomie i celowo opracować oraz zrealizować zajęcia terapeutyczne na podstawowym poziomie korekcyjno – kompensacyjnym z przeznaczeniem dla dzieci o deficytach edukacyjnych i poznawczych takich jak: dyslalia, dysleksja, dysgrafia, koordynacja ruchowa, koncentracja uwagi.

Ukończenie specjalności pozwoli absolwentom pracować w szkołach, w placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych, na takich stanowiskach pracy jak: nauczyciel – terapeuta przedszkola, szkoły podstawowej oraz wyższych poziomów nauczania, a także innych placówek stosownie do zakresu działania. Absolwent będzie miał uprawnienia do podjęcia działalności gospodarczej ukierunkowanej na prowadzenie zajęć o charakterze pedagogiczno – terapeutycznym dla dzieci, warsztatów dla rodziców i nauczycieli oraz zajęć edukacyjnych dla rodziców.

Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim

Nowa specjalność na kierunku Pedagogika. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do klas pierwszych szkoły podstawowej wprowadzony zostaje obligatoryjnie język obcy (z zaleceniem języka angielskiego). Najlepszym zatem rozwiązaniem jest kształcenie nauczycieli klas I – III, którzy poza przygotowaniem w zakresie tej specjalności, będą mogli nauczać również języka angielskiego.

Nasza oferta jest zatem adresowana do tych osób, które podejmując trud studiowania na tej specjalności zapewniają sobie miejsce pracy w szkołach podstawowych na terenie całej Polski.

Podstawowe wymagania:

 • znajomość języka angielskiego minimum poziom B1+,
 • test online (90%)

Specjalność obejmuje:

 • rozszerzony lektorat z języka angielskiego – 6 semestrów x 18 godzin = 108 godzin (Use of English) na studiach niestacjonarnych,
 • treści programowe kształcenia zintegrowanego w języku angielskim,
 • metodyka nauczania języka angielskiego jako obcego (praca z dziećmi),
 • blok przedmiotów specjalności Edukacja wczesnoszkolna.

 
Pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Jest to specjalność, której absolwenci posiadają przygotowanie do pracy w przedszkolach, w szkołach podstawowych na poziomie kształcenia zintegrowanego (I stopień) – w charakterze nauczycieli oraz w instytucjach i stowarzyszeniach ukierunkowanych na pracę z dziećmi.

Program studiów obejmuje szeroki zakres wiedzy pedagogiczno- psychologicznej oraz blok przedmiotów specjalnościowych, który obejmuje: pedagogikę przedszkolną, kształcenie zintegrowane, edukację językową, matematyczną, środowiskową, plastyczno-techniczną, muzyczną, motoryczno-zdrowotną i teatralną. Wszystkie przedmioty łączone są z zajęciami metodycznymi, które także prowadzone są w placówkach przedszkolnych i klasach początkowych.

Pedagogika w zakresie pracy socjalnej i opiekuńczej

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych służących wspieraniu rozwoju człowieka w ciągu całego jego życia.

Program studiów opracowany jest z intencją wyposażenia studenta w narzędzia rozumienia problemów społecznych, diagnozowania ich przyczyn, przewidywania tendencji rozwojowych oraz profesjonalnego zaplanowania i przeprowadzenia działań interwencyjnych o charakterze profilaktyki czy kompensacji a realizowanych na poziomie indywidualnej pracy z klientem/podopiecznym, grupą czy społecznością lokalną.

Curriculum studiów pozwala absolwentowi na dalsze studiowanie na poziomie studiów magisterskich a także na podjęcie pracy, zarówno w tradycyjnych rolach zawodowych wyznaczonych ramami instytucjonalnymi (np. pomoc społeczna, instytucje opiekuńcze itp.), jak i w roli działaczy-managerów tworzących nowe role profesjonalne metodą projektowania socjalnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 25 stycznia 2008 roku. (Dz. U. Nr 27, poz. 1588) w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych informujemy, że prowadzona w naszej Uczelni specjalność pedagogika w zakresie pracy socjalnej i opiekuńczej spełnia, określone w Rozporządzeniu, wymagania, które pozwalają wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z promocją zdrowia

Specjalność ta przygotowuje absolwentów do kreowania postaw prozdrowotnych oraz sprawowania opieki nad dziećmi, młodzieżą i ludźmi starszymi (w przypadkach indywidualnych bądź grupach), których samodzielność jest trwale lub czasowo ograniczona, w instytucjach opieki całkowitej lub częściowej. Przygotowuje także do animacji działań społeczno-kulturalnych, działań promujących zdrowie, działań interwencyjnych o charakterze profilaktyki w środowiskach lokalnych.

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

Jest to jedna z najnowszych specjalnością wprowadzonych w naszej Uczelni. Specjalność tę uruchomiliśmy ze względu na duże zapotrzebowanie rynkowe. Temat poczucia bezpieczeństwa państwa i ściśle związanych z nim zjawisk wojny i pokoju jest stale obecny w życiu politycznym i naukowym. Dzieje się tak dlatego, że bezpieczeństwo jest egzystencjalną potrzebą nie tylko pojedynczych osób, ale też państwa. Wzrasta więc zainteresowanie bezpieczeństwem wielu osób, nie tylko profesjonalistów. Bezpieczeństwo staje się coraz bardziej cenioną wartością. Tymczasem zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku wymagają stosowania szeroko rozumianej obronności państw, regionów, a w nich każdego obywatela. Celowym zatem jest tworzenie kierunków studiów i specjalności, które będą przygotowywały specjalistów do tej szeroko rozumianej obronności.

Takie cele stawia sobie wprowadzona przez nas specjalność. Jej absolwent będzie potrafił diagnozować pojawiające się zagrożenia bezpieczeństwa (np. sytuacje kryzysowe, patologie społeczne itp.) oraz podejmować stosowne działania.

Kompetencje zawodowe naszego absolwenta odpowiadają aktualnym potrzebom na stanowiskach pracy w:

 • administracji państwowej i samorządowej na poziomie powiatu, gminy, starostwa, osiedla, w zakładach pracy;
 • wszelkich instytucjach realizujących profesjonalne zadania na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz ochrony ludności;
 • placówkach edukacyjnych;
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach i firmach współdziałających w systemie zarządzania kryzysowego.

Zdecydowana większość studentów to pracownicy Straży Miejskiej, różnego rodzaju firm ochroniarskich, Policji, Urzędu Celnego itp.

 

PRACA SOCJALNA

Wybór studiów na kierunku praca socjalna daje podstawę do bezpiecznego zatrudnienia. Zawody pracownika socjalnego i asystenta rodziny należą bowiem (zarówno w Polsce jak i w pozostałych państwach Unii Europejskiej), do profesji na którą wzrasta i będzie coraz bardziej wzrastać zapotrzebowanie społeczne. Problemy starzejących się społeczeństw, niże demograficzne, problemy adaptacyjne, bezrobocie, ubożenie niektórych grup społecznych, nierówności w dostępie do dóbr, edukacji i określonych wartości, procesy kryminalizacji, zagrożenie bezpieczeństwa, zagrożenia ekologiczne, etc. Te społeczne przemiany określaną w dużej mierze wyzwania zawodowe oraz pole kształcenia i działania absolwentów tego kierunku.

Studia I stopnia (3-letnie)

Praca socjalna jest kierunkiem studiów, który kształci na dwóch specjalnościach: asystentów rodziny i pracowników socjalnych. Studia te odpowiadają normatywnym regulacjom dotyczącym kwalifikacji w zawodzie pracownika socjalnego. Art. 116 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 2 października 2009 roku oraz Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pomocy zastępczej.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, bowiem zawody te wymagają wielostronnej wiedzy z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, resocjalizacji, prawa, nauk o zdrowiu, polityki społecznej, odnoszącej się do skomplikowanych sytuacji społecznych i indywidualnych potrzeb klientów pomocy społecznej.

Studia mają charakter zawodowy, trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Stanowią również podstawę do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Absolwent jest przygotowany do:
1. pracy w regionalnych ośrodkach polityki społecznej
2. powiatowych centrach pomocy rodzinie
3. ośrodkach pomocy społecznej
4. do pracy w placówkach opiekuńczo-społecznych, z rodzinami zastępczymi, w domach pomocy społecznej
5. w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
6. w ośrodkach i placówkach wsparcia
7. w placówkach dla bezdomnych, alkoholików, narkomanów
8. w zakładach karnych
9. w ośrodkach dla uchodźców
10. oraz w licznych organizacjach pozarządowych, które zajmują się przeciwdziałaniem i diagnozowaniem wyżej wymienionych problemów.

Kształcimy w dwóch specjalnościach: Pracownik Socjalny i Asystent Rodziny.

 

Studia II stopnia

Wydział zamiejscowy w Opatówku proponuje studia II stopnia na kierunkau:

 • Pedagogika.
Studia podyplomowe dla nauczycieli

Edukacja dla bezpieczeństwa

Organizator:
Wyższa Szkoła Informatyki Wydział Zamiejscowy w Opatówku przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Cel:
Studia te przygotowują i dają uprawnienia do nauczania nowego przedmiotu: Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjach oraz w szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych (wzór MEN-I-9SW).

Uczestnicy studiów:
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich). Jednym z warunków przyjęcia na studia podyplomowe dla nauczycieli jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. (Dz.U. Nr 155 poz. 1288 ze zm.).

Czas trwania:
Trzy semestry – w sumie 360 godzin zajęć. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2011 r. Będą odbywały się w systemie niestacjonarnym w soboty i w niedziele co 2 tygodnie.

Odpłatność:
2600,00 PLN płatne jednorazowo lub 3000,00 PLN w ratach (12 rat po 250 zł).
Nie pobieramy wpisowego. Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów.

Zasady rekrutacji:
Nabór prowadzony jest od 15.04.2011 r. do 30.09.2011 r. w Wydziale Zamiejscowym WSinf w Opatówku przy ul. Parkowej 1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Należy przedstawić następujące dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy,
2. oryginał lub odpis dyplomu magisterskiego/licencjackiego,
3. potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych,
4. dwie fotografie,
5. kserokopia dowodu osobistego.

Program studiów:
Program studiów obejmuje między innymi: Współczesne bezpieczeństwo, System bezpieczeństwa narodowego, Bezpieczeństwo kraju w aspekcie zagrożeń terrorystycznych i katastrof, Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa, Działania edukacyjno wychowawcze państwa na rzecz bezpieczeństwa, Prawne aspekty bezpieczeństwa i porządku publicznego, Psychologiczno-społeczne aspekty okresów zagrożeń, Kontrola medyczna i pierwsza pomoc, Metody działań zabezpieczających w placówkach edukacyjnych, Bezpieczeństwo ekologiczne, warsztaty komunikacyjne.

Miejsce:
Baza dydaktyczna Wyższej Szkoły Informatyki Wydziału Zamiejscowego w Opatówku, ul. Parkowa 1, 62-860 Opatówek
Więcej informacji pod nr telefonu: 62 76 18 478

Informatyka i technologie informacyjne dla nauczycieli

Organizator:
Wyższa Szkoła Informatyki Wydział Zamiejscowy w Opatówku przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Cel"
Studia te przygotowują i dają uprawnienia do nauczania informatyki w szkole podstawowej, gimnazjum oraz technologii informacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych (wzór MEN-I-9SW).

Uczestnicy studiów:
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich). Jednym z warunków przyjęcia na studia podyplomowe dla nauczycieli jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. (Dz.U. Nr 155 poz. 1288 ze zm.).

Czas trwania:
Trzy semestry – w sumie 350 godzin zajęć. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2011 r. Będą odbywały się w systemie niestacjonarnym w soboty i w niedziele co 2 tygodnie.

Odpłatność:
3000,00 PLN płatne jednorazowo lub w ratach (pierwsza rata 400,00 PLN a następnie 12 rat po 250 zł).
Nie pobieramy wpisowego. Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów.

Zasady rekrutacji:
Nabór prowadzony jest od 15.04.2011 r. do 30.09.2011 r. w Wydziale Zamiejscowym WSinf w Opatówku przy ul. Parkowej 1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Należy przedstawić następujące dokumenty:
• kwestionariusz osobowy,
• oryginał lub odpis dyplomu magisterskiego/licencjackiego,
• potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych,
• dwie fotografie,
• kserokopia dowodu osobistego.

Program studiów:
Program zajęć obejmuje wykłady i ćwiczenia z następujących przedmiotów:

Systemy operacyjne, Dokumenty technologii informacyjnej, Multimedia i grafika, Urządzenia technologii informacyjnej, Komunikacja w Internecie, Projektowanie stron internetowych, Bazy danych, Metodyka w edukacji informatycznej, Algorytmika i programowanie, Sieci komputerowe.

Miejsce:
Baza dydaktyczna Wyższej Szkoły Informatyki Wydziału Zamiejscowego w Opatówku, ul. Parkowa 1, 62-860 Opatówek
Więcej informacji pod nr telefonu 62 76 18 478

 

Pedagogiczne studia kwalifikacyjne

Organizator:
Wyższa Szkoła Informatyki Wydział Zamiejscowy w Opatówku przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Cel:
Podyplomowe studia dają uprawnienia pedagogiczne, realizując zakres pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i metodyki w wymiarze wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia kierowane są do osób pragnących nabyć uprawnienia do pracy w szkole.

Uczestnicy studiów:
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich).

Czas trwania:
Trzy semestry – w sumie 330 godzin zajęć. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2011 r. Będą odbywały się w systemie niestacjonarnym w soboty i w niedziele co 2 tygodnie.

Odpłatność:
2600,00 PLN płatne jednorazowo lub 3000,00 w ratach (12 rat po 250 zł). Nie pobieramy wpisowego. Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów.

Zasady rekrutacji:
Nabór prowadzony jest od 15.04.2011 r. do 30.09.2011 r. w Wydziale Zamiejscowym WSinf w Opatówku przy ul. Parkowej 1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
1. Należy przedstawić następujące dokumenty:
2. kwestionariusz osobowy,
3. oryginał lub odpis dyplomu magisterskiego/licencjackiego,
4. dwie fotografie,
5. kserokopia dowodu osobistego.

Program zajęć:
Program zajęć obejmuje takie zagadnienia jak: psychologia, pedagogika, emisja głosu, dydaktyka i metodyka przedmiotowa, pierwsza pomoc, prawo oświatowe, etyka zawodu etc.
Studenta obowiązuje zaliczenie 150 godzin praktyki zawodowej.

Uczelnia oferuje pomoc w znalezieniu miejsca praktyk.
Więcej informacji pod nr telefonu: 62 76 18 478

 

Studia kwalifikacyjne z matematyki

Organizator:
Wyższa Szkoła Informatyki Wydział Zamiejscowy w Opatówku przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Cel:
Studia te przygotowują i dają uprawnienia do nauczania matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, a ponadto przygotowują do posługiwania się technologią informacyjną w nauczaniu matematyki. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych (wzór MEN-I-9SW)

Uczestnicy studiów:
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich). Jednym z warunków przyjęcia na studia podyplomowe dla nauczycieli jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. (Dz.U. Nr 155 poz. 1288 ze zm.).

Czas trwania:
Trzy semestry – w sumie 350 godzin zajęć. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2011 r. Będą odbywały się w systemie niestacjonarnym w soboty i w niedziele co 2 tygodnie.

Odpłatność:
2600,00 PLN płatne jednorazowo lub 3000,00 PLN w ratach (12 rat po 250 zł). Nie pobieramy wpisowego. Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów.

Zasady rekrutacji:
Nabór prowadzony jest od 15.04.2011 r. do 30.09.2011 r. w Wydziale Zamiejscowym WSinf w Opatówku przy ul. Parkowej 1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Należy przedstawić następujące dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy,
2. oryginał lub odpis dyplomu magisterskiego/licencjackiego,
3. potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych,
4. dwie fotografie,
5. kserokopia dowodu osobistego.

Program studiów:
Program zajęć obejmuje wykłady i ćwiczenia z następujących przedmiotów: Wstęp do matematyki (10 godz.), Analiza matematyczna (50 godz.), Algebra (50 godz.), Geometria (50 godz.), Elementy matematyki szkolnej (50 godz.), Prawdopodobieństwo i statystyka (30 godz.), Dydaktyka matematyki (30 godz.), Metodyka nauczania matematyki (40 godz.), Wykorzystanie technik informacyjnych w nauczaniu matematyki (20 godz.), Seminarium dyplomowe (20 godz.).

Miejsce:
Baza dydaktyczna Wyższej Szkoły Informatyki Wydziału Zamiejscowego w Opatówku, ul. Parkowa 1, 62-860 Opatówek
Więcej informacji pod nr telefonu: 62 76 18 478

 

Wczesna edukacja

Organizator:
Wyższa Szkoła Informatyki Wydział Zamiejscowy w Opatówku przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Cel:
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli i nadanie uprawnień do pracy na poziomie kształcenia zintegrowanego oraz wychowania przedszkolnego. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych (wzór MEN-I-9SW)

Uczestnicy studiów:
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich). Jednym z warunków przyjęcia na studia podyplomowe dla nauczycieli jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. (Dz.U. Nr 155 poz. 1288 ze zm.).

Czas trwania:
Trzy semestry – w sumie 350 godzin zajęć. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2011 r. Będą odbywały się w systemie niestacjonarnym w soboty i w niedziele co 2 tygodnie.

Odpłatność:
2600,00 PLN płatne jednorazowo lub 3000,00 PLN w ratach (12 rat po 250 zł). Nie pobieramy wpisowego. Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów.

Zasady rekrutacji:
Nabór prowadzony jest od 15.04.2011 r. do 30.09.2011 r. w Wydziale Zamiejscowym WSinf w Opatówku przy ul. Parkowej 1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Należy przedstawić następujące dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy,
2. oryginał lub odpis dyplomu magisterskiego/licencjackiego,
3. potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych,
4. dwie fotografie,
5. kserokopia dowodu osobistego.

Program studiów:
Program studiów obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów: Teoretyczne podstawy wczesnej edukacji, Podstawy prawa oświatowego, Psychologia rozwoju dziecka do 10 roku życia, Diagnostyka i terapia pedagogiczna, Pedagogika przedszkolna, Podstawy edukacji zintegrowanej, Emisja głosu, Edukacja polonistyczna z metodyką, Edukacja matematyczna z metodyką, Edukacja środowiskowa z metodyką, Edukacja artystyczna z metodyką, Edukacja motoryczno – zdrowotna, Metodyka wychowania przedszkolnego, Pedagogika zabawy, Animacja teatralna, Projektowanie pracy pedagogicznej, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Kierowanie i administrowanie placówką, Umiejętności personalne.

Miejsce:
Baza dydaktyczna Wyższej Szkoły Informatyki Wydziału Zamiejscowego w Opatówku
ul. Parkowa 1, 62-860 Opatówek

Więcej informacji pod nr telefonu: 62 76 18 478

 

Studia podyplomowe dofinansowane z EFS

Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi w Opatówku INFORMATYCZNE STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Oferujemy następujące trzy profile:

ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI PRZEDSIĘBIORSTW
Studia dotyczą projektowania i instalowania sieci, a także zarządzania siecią korporacyjną tak, żeby dane nie tylko były udostępniane wyłącznie upoważnionym użytkownikom ale żeby były bezpieczne i dobrze chronione. Bezpieczeństwo jest zapewniane m.in. przez regularne wykonywanie kopii zapasowych na wypadek zniszczenia oryginału a ochrona – to odporność sieci zarówno na zagrożenia wewnętrzne, pochodzące od niedoświadczonych użytkowników, jak i na zagrożenia zewnętrzne – ataki hakerów, krakerów i cyberwandali z jednej strony oraz na przenikanie wirusów, robaków, trojanów itp. – z drugiej.

BAZY DANYCH I ANALIZA DANYCH
Studia obejmują zagadnienia dotyczące administrowania, a także projektowania baz danych, głównie w oparciu o system bazodanowy Oracle 11g, jeden z najnowocześniejszych i najbardziej rozbudowanych współczesnych DBMS-ów (DataBase Management System). Oprócz podstaw języka deklaracyjnego SQL, służącego do komunikacji praktycznie z każdym DBMS-em, przedmiotem zajęć będzie również użycie do bardziej zaawansowanych zadań opracowanego przez Oracle języka proceduralnego PL/SQL, a także języka ogólnego zastosowania – Java.

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM SERWEROWYM PRZEDSIĘBIORSTW
Studia dotyczą zasad zarządzania serwerami w dwóch najbardziej rozpowszechnionych i zarazem wyraźnie odmiennych środowiskach – Windows i Unix/Linux. Serwery Windows będą reprezentowane przez system MS Windows Server 2008 a systemy otwarte – przez dystrybucje Linux i FreeBSD. W przypadku Windows szczególnie ważne będzie administrowanie niezwykle rozbudowaną obiektową bazą katalogową AD (Active Directory).

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2011 roku i będą prowadzone w systemie niestacjonarnym w soboty i w niedziele.
• Całkowity koszt studiów jest w 80% dofinansowany z EFS. Opłata, jaką wnosi student wynosi 954,67zł;
• Studia liczą 2 semestry – 184 godz.;
• Podczas zjazdu zapewniamy bezpłatny nocleg oraz wyżywienie;
• Po ukończeniu zajęć słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów;
• Dla uczestników przewidziane są bezpłatne podręczniki i materiały dydaktyczne.

Wymogi kwalifikacyjne:
• Ukończone studia wyższe I lub II stopnia;
• Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw;
• Umiejętność obsługi komputera na poziomie użytkownika.
Szczegółowe informacje dotyczące proponowanych studiów oraz zasad rekrutacji uzyskają Państwo pod nr telefonu (62) 76 18 478

Zapewniamy profesjonalizm naszej kadry akademickiej, wysoki poziom kształcenia, praktyczny dobór treści programowych oraz przyjazną i twórczą atmosferę studiowania.

 

 

REKRUTACJA

Studia I stopnia


Dokumenty wymagane podczas rekrutacji na studia I stopnia:
1. świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
2. podanie na obowiązującym formularzu WSInf (E-rekrutacja),
3. 4 fotografie, (aktualne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
4. kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu)
5. potwierdzenie wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci na studia w Opatówku wnoszą opłaty na konto w Pekao S.A. VII O/Łódź nr 53 1240 2539 1111 0000 3938 6478.

Ulgi i zwolnienia:
1. W przypadku uiszczenia opłaty czesnego za cały rok przysługuje 3% upustu.
2. Absolwentom WSInf w przypadku kontynuacji studiów na II stopniu przysługuje 10% zniżki w czesnym w czasie pierwszego semestru.
3. Absolwentom LO ABIS przysługuje 10% zniżki w czesnym w czasie pierwszego semestru.
4. Osobom, które przekonają:
1. swojego znajomego/ych do studiowania w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi, przysługuje 10% zniżki przy opłacie czesnego przez pierwszy semestr studiów,
2. 10 osób do podjęcia nauki w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi, przysługuje 50% zniżki na czesne przez pierwszy semestr studiów,
3. 20 osób do podjęcia nauki w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi, przysługuje zwolnionienie z opłat czesnego przez pierwszy semestr studiów,
4. w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studentów choćby jednej osoby zniżka w czesnym nie przysługuje.
5. W przypadku małżeństw, rodzeństwa oraz rodziców z dziećmi studiującymi w Uczelni każdy członek rodziny wnosi opłatę czesnego w wysokości 80% stawki podstawowej.

Zwiększenie opłat:
Wysokość wpisowego i czesnego ulega zwiększeniu dla obcokrajowców do wysokości 110% obowiązujących opłat.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 62 76 18 478

 

Studia II stopnia

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji na studia II stopnia: (strona w przygotowaniu):
1. świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis)
2. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
3. podanie na obowiązującym formularzu WSInf (E-rekrutacja),
4. 4 fotografie, (aktualne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
5. kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu)
6. potwierdzenie wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci na studia w Opatówku wnoszą opłaty na konto w Pekao S.A. VII O/Łódź nr 53 1240 2539 1111 0000 3938 6478.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 62 76 18 478

Studia podyplomowe

Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012 prowadzona jest od 15.04.2011 r. do 30.09.2011 r. w Wydziale Zamiejscowym WSinf w Opatówku przy ul. Parkowej 1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Należy przedstawić następujące dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy (do pobrania),
2. oryginał lub odpis dyplomu magisterskiego/licencjackiego,
3. potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych,
4. dwie fotografie,
5. kserokopia dowodu osobistego.

Nie pobieramy wpisowego.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 62 76 18 478

Studia podyplomowe EFS

Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012 prowadzona jest od 15.06.2011 r. do 30.09.2011 r. w Wydziale Zamiejscowym WSinf w Opatówku przy ul. Parkowej 1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Należy przedstawić następujące dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy – dla kierunków: Administrowanie sieciami komputerowymi oraz Zarządzanie środowiskiem serwerowym przedsiębiorstw (do pobrania), - dla kierunku: Bazy danych i analiza danych (do pobrania),
2. Zaświadczenie o zatrudnieniu – dla kierunków: Administrowanie sieciami komputerowymi oraz Zarządzanie środowiskiem serwerowym przedsiębiorstw (do pobrania), – dla kierunku: Bazy danych i analiza danych (do pobrania),
3. oryginał lub odpis dyplomu magisterskiego/licencjackiego,
4. dwie fotografie,
5. kserokopia dowodu osobistego.

Nie pobieramy wpisowego.

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2011 roku i będą prowadzone w systemie niestacjonarnym w soboty i w niedziele.
• Całkowity koszt studiów jest w 80% dofinansowany z EFS. Opłata, jaką wnosi student wynosi 954,67zł;
• Studia liczą 2 semestry – 184 godz.;
• Podczas zjazdu zapewniamy bezpłatny nocleg oraz wyżywienie;
• Po ukończeniu zajęć słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów;
• Dla uczestników przewidziane są bezpłatne podręczniki i materiały dydaktyczne.

Wymogi kwalifikacyjne:
• Ukończone studia wyższe I lub II stopnia;
• Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw;
• Umiejętność obsługi komputera na poziomie użytkownika.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 62 76 18 478

 

e-Rekrutacja

 

W prosty i szybki sposób dołącz do grona naszych studentów zapisując się na studia za pomocą formularza ONLINE.

Wypełnij formularz e-Rekrutacji ONLINE.

 

DLA STUDENTA

Dla dyplomanta

Informacje dla dyplomantów kierunku Informatyka:

 • Termin składania prac inżynierskich
 • Termin składania prac dyplomowych upływa 31 marca b. r.

Przedłużenie terminu złożenia pracy inżynierskiej:
W przypadku nieoddania pracy do końca marca należy złożyć do dziekana Wydziału Zamiejscowego w Opatówku podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej inżynierskiej. Podanie powinno być zaopiniowane przez promotora z informacją o stopniu zaawansowania realizacji pracy.

Przedłużenie jest udzielane na okres 3 miesięcy. W przypadku pozytywnej decyzji dziekana począwszy od miesiąca, w którym złożono podanie czesne będzie naliczane w wysokości 75% miesięcznej raty czyli 240,- zł aż do momentu, kiedy praca zostanie złożona w dziekanacie (jeśli praca wpłynie n.p. 1 lipca, to czesne będzie naliczane również za ten miesiąc).
Jeśli student nie złoży w/w podania, czesne będzie naliczane w dotychczasowej wysokości tj. 320 zł do czasu oddania pracy, rezygnacji lub skreślenia z listy studentów.

Składanie pracy:
W dniu składania dokumentacji w dziekanacie należy dostarczyć:

 • 2 egzemplarze wydrukowanej obustronnie pracy dyplomowej (jeden w sztywnej, a drugi miękkiej oprawie) + nośniki elektroniczne umieszczone w kopercie wklejonej wewnątrz tylnej okładki; formatowanie dokumentu może ułatwić załączony wzorzec; strona tytułowa opracowania powinna być pobrana z dziennika wirtualnego,
 •  kartę przyjęcia pracy podpisaną przez promotora i studenta (wzór w załączniku lub do pobrania w dziekanacie),
 • indeks + kartę egzaminacyjną ze wszystkimi wpisami,
 • 4 zdjęcia w formacie 4,5 cm x 6,5 cm (zdjęcia dyplomowe),
 • dziennik praktyk (jeśli student nie złożył go wcześniej).

Warunki przystąpienia do obrony pracy:
Przed przystąpieniem do obrony dyplomant musi:

 • wnieść opłatę za egzamin dyplomowy (50% raty czesnego tj. 160 zł) i dyplom (80 zł) łącznie 240 zł,
 • uregulować wszystkie zaległości finansowe wobec Uczelni.

Wszelkich opłat należy dokonać 2 tygodnie przed planowaną obroną, żeby Kwestura mogła zaksięgować wpłaty i poświadczyć ten fakt odpowiednim wpisem na karcie obiegowej.

Bez karty obiegowej student nie zostanie dopuszczony do obrony!!!

 

Przebieg obrony:

Podczas obrony dyplomant:

 • referuje zasadnicze osiągnięcia pracy inżynierskiej,
 •  odpowiada na 3 pytania dotyczące zagadnień ogólnych informatyki, zakresu przedmiotów specjalistycznych i problematyki pracy inżynierskiej.

 

Dokumenty wewnętrzne

 

Lp.

rodzaj opłaty

kwota w zł

1.

duplikat indeksu

75,-

2.

pełny wypis ocen z protokołu

50,-

3.

częściowy wypis ocen z protokołu

30,-

4.

wydanie dyplomu

80,-

5.

wydanie odpisu dyplomu w języku obcym

100,-

6.

wydanie duplikatu dyplomu

100,-

7.

wydanie duplikatu legitymacji studenckiej

50,-

8.

wydawanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń*)

5,- (za 1 szt.)

9.

wydanie dokumentacji potwierdzającej uzyskanie uprawnień instruktorskich

200,-

*) W przypadku wysyłki zaświadczenia drogą pocztową opłatę zwiększa się o koszt wysyłki

 

Dokumenty do pobrania:

Opłaty

Czesne w roku akademickim 2015/16

kierunek

  opłata roczna

opłata miesięczna

Informatyka

  4320 zł

360 zł

Pedagogika

  3600 zł

300 zł

 

Cennik - usługi dydaktyczne nie objęte czesnym

Cennik - wydawanie dokumentów na żądanie

Cennik - ulgi oraz opłaty zwiększone w roku akademickim

Cennik - opłaty z tytułu obsługi studentów zagranicznych

Cennik - II stopień studiów online wydziały zamiejscowe

Regulamin opłat 2015-2016

Umowa o świadczenie usług dydaktycznych 2015-2016

Załączniki opłat 2015-2016

Praktyki

Integralną częścią studiów przewidzianą w ramach planów studiów i programów nauczania są praktyki studenckie realizowane na studiach I stopnia w wymiarze:
• 160 godz. (4 tygodnie) po sem. IV dla kierunku Informatyka,
• 40 godz. na sem. II, 60 godz. na IV i 60 godz. na VI na kierunku Pedagogika.

Organizacją praktyk z ramienia Uczelni zajmuje się Biuro Aktywizacji Zawodowej BAZa, a ich przebieg reguluje Regulamin praktyk studenckich wprowadzony zarządzeniem Rektora z dnia 30.09.2010 r.

Zgodnie z regulaminem (par. 3 ust. 2) studenci mogą odbywać praktyki:
• we własnych jednostkach administracyjnych i placówkach Uczelni,
• w jednostkach i placówkach wskazanych przez studenta,
• w jednostkach i placówkach, z którymi podpisane jest porozumienie.

Koordynacją prac związanych z przebiegiem praktyk zajmuje się Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk.

Zgodnie z regulaminem (par. 3 ust. 9) podstawą do odbycia praktyk jest wystawiona przez Biuro Aktywizacji zawodowej BAZa WSInf umowa, dziennik praktyk i imienna plakietka identyfikująca studenta.

Podczas praktyk student realizuje zadania zapisane w programie praktyk zgodnie z programem ustalonym z pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk na danym kierunku (par. 3 ust. 10 Regulaminu praktyk studenckich WSInf).

Student jest zobowiązany prowadzić na bieżąco dokumentację w dzienniczku praktyk. Zapis czynności wykonywanych podczas praktyk powinien być co tydzień potwierdzany czytelnym podpisem i pieczątką osoby nadzorującej wykonywanie praktyki w instytucji lub przedstawiciela instytucji przyjmującej studenta na praktyki.
Student może ubiegać się o zgodę na odbywanie praktyk za granicą. Zasady ubiegania się o zgodę dziekana precyzuje par. 4 Regulaminu praktyk WSIU.

O zwolnienie praktyk mogą ubiegać się studenci (zał. 2 do Regulaminu praktyk):
• zatrudnieni przynajmniej przez rok w instytucji realizującej zadania zgodne z programem obowiązującym na danym wydziale i kierunku oraz programem odpowiedniej specjalności,
• których zakres i charakter zatrudnienia odpowiada programowi praktyk na danym kierunku i specjalności,
• których czas pracy odpowiada liczbie godzin przeznaczonych na realizację praktyk, zgodnie z programem praktyk oraz standardami kształcenia na danym kierunku.

Decyzję o zwolnieniu podejmuje dziekan na wniosek studenta zaopiniowany przez opiekuna praktyk.

Program praktyk dla kierunku Informatyka:

Główne cele praktyki zawodowej:
1. Zapoznanie się ze specyfiką działalności i organizacją pracy informatyka
2. Wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce funkcjonowania firmy o odpowiednim profilu
3. Zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością kształcenia
4. Nabycie umiejętności współpracy w zespole
5. Dostosowanie działań do zapotrzebowania rynku informatycznego
6. Poznanie własnych możliwości na rynku pracy
7. Nabycie umiejętności współpracy z odbiorcą
8. Rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych
9. Nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy lub przygotowania pracy dyplomowej

Zadania praktyki zawodowej:
1. Zapoznanie się z przepisami BHP obowiązującymi w miejscu praktyk
2. Zapoznanie się z organizacją pracy informatyka
3. Zapoznanie się z obowiązującą procedurą technologiczną w miejscu praktyk
4. Poznanie i obsługa urządzeń peryferyjnych komputera w celu poznania ich możliwości i technologii
5. Instalowanie i konserwacja sprzętu oraz sieci komputerowych
6. Administrowanie siecią
7. Tworzenie, testowanie, wdrażanie i konserwacja specjalistycznego oprogramowania
8. Poznanie i obsługa dostatecznie dużych bądź wyspecjalizowanych systemów informatycznych zaimplementowanych w zakładach, instytucjach i innych jednostkach organizacyjnych (telekomunikacja, banki, urzędy statystyczne, zakłady ubezpieczeń itd.)
9. Poznanie i obsługa innych specjalistycznych systemów korzystających z metod informatyki
10. Inne czynności niewymienione powyżej związane z profilem kształcenia na kierunku Informatyka

Organizacja i przebieg praktyk:
1. Praktyki odbywają się na stanowisku merytorycznie związanym z informatyką
2. Studenta obowiązuje strój pracowniczy
3. Student jest zobowiązany do odbycia 4 tygodni (160 godzin) praktyk przed zakończeniem IV semestru
4. Opiekę nad przebiegiem praktyk sprawuje osoba wytypowana w danej jednostce, zapisana w umowie o odbyciu praktyk oraz potwierdzająca w dzienniczku odbycie praktyk
5. Zaliczenia praktyk dokonują opiekunowie praktyk powołani przez dziekana wydziału na podstawie opisu jej przebiegu w dzienniczku praktyk oraz zaświadczenia odbycia studenckiej praktyki specjalistycznej
6. W przypadku studentów czynnie wykonujących zawód podstawą zaliczenia jest dostarczenie odpowiednich dokumentów zgodnie z Regulaminem zwalniania studentów z praktyk zawodowych (zał. 2 do Regulaminu praktyk studenckich WSIU)

 

Samorząd Studencki

Dyżury członków Samorządu studenckiego odbywają się
w niedziele zjazdowe w godzinach 12:00 – 12:15 w bibliotece.

Można się z nami kontaktować również drogą mailową na adres:
samorzad@opatowek.wsinf.edu.pl

 

JEDNOSTKI

Biblioteka

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI:

Poniedziałek

12:00 – 17:00

Wtorek

nieczynna

Środa

nieczynna

Czwartek

nieczynna

Piątek

nieczynna

Sobota

8:00 – 14:00

Niedziela (zjazdowa)

9:00 – 12:00

Zainteresowani wypożyczeniem książki są proszeni o zgłaszenie się do dziekanatu.

 

Dziekanat

DANE TELEADRESOWE:

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI i UMIEJĘTNOŚCI
Wydział Zamiejscowy w Opatówku
ul. Parkowa 1
62-860  OPATÓWEK

telefon/faks: 62 76 18 478

e-mail:  wsinf@opatowek.wsinf.edu.pl

GODZINY PRACY DZIEKANATU:

 • Poniedziałek: 12.00 – 17.00
 • Wtorek: 8.00 – 14.00
 • Środa: nieczynne
 • Czwartek: 8.00 – 14.00
 • Piątek: 8.00 – 14.00
 • Sobota: 8.00 – 15.00
 • Niedziela (zjazdowa): 8.00 – 15.00

Faktury VAT za usługę edukacyjną wystawia się na studenta/słuchacza, z którym Uczelnia podpisała umowę nie później niż 3 miesiące od dokonania wpłaty całości lub części (płatność w ratach) na żądanie w formie pisemnej.

Wnioski proszę przesyłać na adres: kwestura@wsinf.edu.pl

Po tym terminie nie będzie możliwe wystawienie faktury, Uczelnia może wystawić wyłącznie zaświadczenie o dokonanej wpłacie.

 

Przydatne linki