Praca socjalna

Studia mają charakter interdyscyplinarny, dostarczają wiedzy z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, resocjalizacji, prawa, nauk o zdrowiu, polityki społecznej- odnoszącej się do skomplikowanych sytuacji społecznych i indywidualnych potrzeb klientów pomocy społecznej. Studia mają charakter zawodowy.

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Stanowią również podstawę do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Specjalizacje

 • Asystent rodziny
 • Pracownik socjalny.

Profil Absolwenta

Absolwent jest przygotowany do:

 • pracy w regionalnych ośrodkach polityki społecznej
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • pracy w placówkach opiekuńczo-społecznych, z rodzinami zastępczymi, w domach pomocy społecznej
 • w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
 • w ośrodkach i placówkach wsparcia w placówkach dla bezdomnych, alkoholików, narkomanów
 • w zakładach karnych
 • w ośrodkach dla uchodźców
 • w licznych organizacjach pozarządowych, które zajmują się przeciwdziałaniem i diagnozowaniem wyżej wymienionych problemów.

Kształcimy w dwóch specjalnościach: Pracownik Socjalny i Asystent Rodziny.

Przydatne linki