Bydgoszcz

Harmonogram roku akademickiego 2016/2017

Harmonogram roku akademickiego

Plany zajęć

 

dla kandydata

Drzwi zawsze otwarte

Dla kandydata Szanowni nauczyciele i uczniowie Nasze drzwi są zawsze otwarte.

Wyższa Szkoła Informatyki od wielu lat już zaprasza uczniów szkół średnich do zapoznania się z naszą ofertą w czasie Otwartych Drzwi. NASZE DRZWI SĄ ZAWSZE OTWARTE dla wszystkich chętnych. Wszystkich chętnych do odwiedzenia Wyższej Szkoły Informatyki - zarówno szkoły, wycieczki jak i osoby indywidualne - zapraszamy do skontaktowania się z działem promocji i umówienia spotkania. Dostosujemy się do Państwa potrzeb oraz terminów. U nas drzwi są zawsze otwarte dla Państwa.

Kontakt: promocja_bydgoszcz@wsinf.edu.pl

Przyjdź. Pokażemy Ci Uczelnię, opowiemy o kierunkach, porozmawiasz ze studentami.

Przyłącz się! Zapraszamy

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis)
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
 • podanie na obowiązującym formularzu WSInf - e-rekrutacja
 • zaświadczenie lekarskie dotyczy kierunków: o Wychowanie Fizyczne o Fizjoterapia o Kosmetologia o Pedagogika II stopnia (Specjalność Pedagogika Aktywności Ruchowej) o zaświadczenie lekarskie powinno być od lekarza medycyny pracy. W punkcie rekrutacyjnym wydajemy skierowania.
 • 4 fotografie (aktualne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu)
 • potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci na studia w Łodzi wnoszą opłaty bezpośrednio w kasie Uczelni zaś kandydaci na studia w Bydgoszczy, Opatówku i Włocławku na konto w Pekao S.A. VII O/Łódź nr 53 1240 2539 1111 0000 3938 6478)

Kandydaci spoza Łodzi na studia na kierunku Informatyka w trybie e-learningu wnoszą wpisowe i opłatę rekrutacyjną na konto w PKO BP S.A. VI O/Łódź nr 45 1020 3408 0000 4802 0016 3303. Kandydaci na kierunki: Grafika oraz Architektura Wnętrz po dostarczeniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych proszeni są o uzgodnienie w Punkcie rekrutacyjnym terminu prezentacji swojego dotychczasowego dorobku artystycznego.

Kandydaci z kierunków: Fizjoterapia, Kosmetologia, Wychowanie Fizyczne oraz Pedagogika II stopnia (Specjalność Pedagogika Aktywności Ruchowej) w Punkcie rekrutacyjnym otrzymają podpisane przez Dziekana skierowania na badania do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia potwierdzającego zdolność do studiowania na wybranym kierunku.

Oferta

Artystyczna Grafika Komputerowa

ARTYSTYCZNA GRAFIKA KOMPUTEROWA – Studia I stopnia

Studia dostosowane do oczekiwań rynku pracy.

 • Możliwość poznania różnorodnych technik wizualizacyjnych i projektowych w oparciu o najnowsze wersje specjalistycznych programów komputerowych tj. pakietu Corel, pakietu Adobe, 3dsmax, InDesign, Flash.
 • Program dydaktyczny zawiera także, jako wiodące, zagadnienia projektowania graficznego, grafiki warsztatowej i podstaw multimediów.
 • Studia zapewniają słuchaczom wielotorowy rozwój kompetencji zawodowych i społecznych.
 • Wszechstronny rozwój osobowości twórczej słuchaczy i wyposażenie ich w nowe, dodatkowe umiejętności plastyczne oraz w szeroką i bogatą wiedzę humanistyczną.
 • Kadra dydaktyczna to czynni zawodowo twórcy i projektanci; program dydaktyczny stanowi dobrze skonstruowany konglomerat tradycyjnego modelu Akademii Sztuk Pięknych ze znaczącym udziałem nowoczesnych technik komputerowych.
PROFIL ABSOLWENTA

absolwent

 • Posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie.
 • Jest dobrze przygotowany do posługiwania się zarówno tradycyjnymi jak i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego,
 • Jest zdolny do samodzielnej, pracy artystycznej i projektowej w różnorodnych instytucjach takich jak: wydawnictwa, media prasowe i elektroniczne, instytucje wystawiennicze, instytucje kulturalno-oświatowe.

Czas trwania studiów:

 •  na poziomie licencjackim: 6 semestrów. Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Możliwości kontynuowania nauki na studiach II stopnia / studiach podyplomowych. 
 • na poziomie magisterskim: 4 semestry. Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Możliwości kontynuowania nauki: studia III stopnia / studia podyplomowe.

PROGRAM STUDIÓW

Przedmioty realizowane w ramach studiów:

I stopień

 •  Język angielski
 • Technologia informacyjna • Ochrona własności intelektualnej
 •  Wychowanie fizyczne
 • Historia i teoria sztuki
 • Estetyka i socjologia sztuki
 • Filozofia
 • Marketing i wiedza prawna w działalności artystycznej i projektowej
 • Rysunek
 • Malarstwo
 • Rzeźba
 • Zagadnienia percepcji i kompozycji plastycznej
 • Fotografia
 • Grafika projektowa – komunikacja wizualna
 • Warsztaty komputerowe - grafika
 • Warsztaty komputerowe - programowanie
 • Podstawy animacji komputerowej
 • Projektowanie stron internetowych
 • Podstawy multimediów
 • Podstawy grafiki warsztatowej
 • Wybrane zagadnienia rynku pracy
 • Animacja komputerowa
 • Ilustracja
 • Kreacja obrazu i form 3D
 • Fotografia artystyczna
 • Grafika warsztatowa
 • Grafika projektowa
 • Animacja komputerowa - reklama
 • Grafika przestrzenna
 • Fotografia reklamowa
 • Projektowanie typograficzne
 • Warsztaty projektowe - HTML
 • Seminarium dyplomowe
 • Zagadnienia filozofii i teorii sztuki
 • Historia grafiki
 • Przedmiot ogólnoplastyczny do wyboru
 • Elektroniczne formy realizacji
 • Psychofizjologia widzenia
 • Przygotowanie do druku
 • Grafika warsztatowa
 • Grafika cyfrowa
 • Kreacja obrazu i dźwięku
 • Projektowanie graficzne
 • Projektowanie informacji
 • Prezentacja multimedialna
 • Seminarium dyplomowe

Informatyk a

Informatyka

Studia I stopnia (inżynierskie),

Studia 7 semestralne – stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne) Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów zawodowych I-go stopnia z tytułem inżynier oraz prawo do kontynuowania nauki na studiach II-go stopnia i studiach podyplomowych

Program studiów jest w stworzony na bazie ministerialnego minimum programowego dla studiów I stopnia na kierunku informatyka i umożliwia kontynuację nauki na studiach II stopnia na dowolnej uczelni. Materiał rozszerzający ministerialne minimum jest profilowany dla kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na WSInf oraz na wszystkich innych uczelniach spełniających kryteria ministerialne dla studiów II stopnia. Sylwetka absolwenta – inżyniera informatyka – jest zgodna z ogólnoświatowymi trendami i nie zawiera elementów będących spuścizną po archaicznych kierunkach studiów.

Specjalność wybierana jest po ukończeniu 4 semestru studiów. Utworzenie specjalności uzależnione jest od zainteresownia studentów.

S P E C J A L N O Ś C I :

Grafika Komputerowa

W ramach specjalności „Grafika komputerowa” student zdobywa wiedzę z zakresu projektowania szeroko rozumianej grafiki użytkowej. Mieszczą się w niej zarówno zagadnienia związane z reklamą, grafiką informacyjną, ale także prezentacyjną i hobbystyczną. Ponadto w ramach zajęć studenci zapoznają się z podstawami DTP, poligrafii cyfrowej oraz mają okazję nauczyć się tworzenia atrakcyjnych wizualnie aplikacji internetowych. Specjalizacja daje podstawy teoretyczne na temat kompozycji graficznych, jak również wyczula poczucie estetyki. Student zostaje przygotowany do samodzielnej lub zespołowej pracy w firmach świadczących usługi internetowe, zajmujących się składem i montażem komputerowym, w agencjach reklamowych etc. Profil specjalności „Grafika komputerowa” zwiększa także przydatność absolwenta dla każdej firmy. Informatyk z taką specjalnością staje się bardziej wszechstronny a przez to bardziej atrakcyjny na rynku pracy.

Programowanie i bazy danych

Absolwent specjalności to przede wszystkim biegły programista i menedżer projektów programistycznych. Posiada umiejętności programowania przy wykorzystaniu popularnych na rynku środowisk strukturalnych oraz obiektowych, włączając w to programowanie tworzenia aplikacji webowych, mobilnych, programowanie wizualne, systemowe oraz niskopoziomowe. Dysponuje praktyczną wiedzą na temat zarządzania projektem programistycznym, zna metody i narzędzia wspomagające inżynierię programowania. Dysponuje wiedzą na temat korzystania i administrowania bazami danych. Potrafi integrować różne systemy informatyczne, bazując na rozwiązaniach obcych i własnych.

Sieci komputerowe

Absolwent będzie przygotowany do administrowania projektowania lokalnych (LAN), jak i rozległych (WAN) sieci komputerowych. Przygotowanie praktyczne obejmuje zarówno wiedzę z zakresu nowoczesnego sprzętu sieciowego oraz protokołów komunikacyjnych, jak również z zakresu zarządzania sieciami. Absolwent będzie ponadto wprowadzony w specyfikę i sposób korzystania z urządzeń firmy CISCO. Będzie on także posiadał wiedzę na temat techniki światłowodowej, co powinno przyczynić się do zwiększenia jego szans na rynku pracy.

Technologie mobilne

Absolwent tej specjalności będzie posiadał pogłębioną znajomość teoretyczną i praktyczną z zakresu nowoczesnych technologii mobilnych, projektowania i programowania aplikacji internetowych i mobilnych, programowania w środowisku sieciowym, analizy danych internetowych oraz przetwarzania informacji multimedialnych. Będzie także zapoznany ze specyfiką sieci bezprzewodowych WLAN, WiMAX, sieci komórkowych 3G i 4G i systemów satelitarnych. Wiedza i umiejętności, które zdobędzie zwiększą jego szanse na rynku pracy.

Przydatne linki