Włocławek

Harmonogram roku akademickiego 2016/2017

Harmonogram roku akademickiego

Plany zajęć


Dla Kandydata

Rekrutacja - wymagane dokumenty
 • świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis)
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
 • podanie na obowiązującym formularzu WSIiU - e-rekrutacja
 • zaświadczenie lekarskie dotyczy kierunków:
  • Wychowanie Fizyczne
  • Fizjoterapia
  • Kosmetologia
  • Pedagogika II stopnia (Specjalność Pedagogika Aktywności Ruchowej)
 • zaświadczenie lekarskie powinno być od lekarza medycyny pracy. W punkcie rekrutacyjnym wydajemy skierowania.
 • 4 fotografie (aktualne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu)
 • potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci na studia w Łodzi wnoszą opłaty bezpośrednio w kasie Uczelni zaś kandydaci na studia w Bydgoszczy, Opatówku i Włocławku na konto w Pekao S.A. VII O/Łódź nr 53 1240 2539 1111 0000 3938 6478)

Kandydaci spoza Łodzi na studia na kierunku Informatyka w trybie e-learningu wnoszą wpisowe i opłatę rekrutacyjną na konto w PKO BP S.A. VI O/Łódź nr 45 1020 3408 0000 4802 0016 3303. Kandydaci na kierunki: Grafika oraz Architektura Wnętrz po dostarczeniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych proszeni są o uzgodnienie w Punkcie rekrutacyjnym terminu prezentacji swojego dotychczasowego dorobku artystycznego.

Kandydaci z kierunków: Fizjoterapia, Kosmetologia, Wychowanie Fizyczne oraz Pedagogika II stopnia (Specjalność Pedagogika Aktywności Ruchowej) w Punkcie rekrutacyjnym otrzymają podpisane przez Dziekana skierowania na badania do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia potwierdzającego zdolność do studiowania na wybranym kierunku.

Informatyka - studia I stopnia

Specjalności

GRAFIKA KOMPUTEROWA

W ramach tej specjalności student zdobywa wiedzę z zakresu projektowania grafiki komputerowej, informacyjnej i prezentacyjnej oraz z zakresu DTP i aplikacji internetowych. Specjalność przygotowuje studenta do pracy w firmach świadczących usługi internetowe, zajmujących się składem i montażem komputerowym, np. w agencjach reklamowych. Przygotowuje także do swobodnego posługiwania się narzędziami programistycznymi i sprzętowymi, stosowanymi w obszarach reklamy, prezentacji graficznej, plastyce, wizualizacji danych etc.

PROGRAMOWANIE I BAZY DANYCH

Absolwent specjalności to przede wszystkim programista i menedżer projektów programistycznych. Posiada umiejętności programowania przy użyciu najpowszechniejszych na rynku środowisk strukturalnych oraz obiektowych, włączając w to programowanie dla sieci web, programowanie wizualne, systemowe oraz niskopoziomowe. Dysponuje praktyczną wiedzą na temat zarządzania projektem programistycznym, zna metody i narzędzia wspomagające inżynierię programowania. Dysponuje wiedzą na temat korzystania i administrowania bazami danych. Potrafi integrować różne systemy informatyczne, bazując na rozwiązaniach obcych i własnych.

TELEINFORMATYKA

Student tej specjalności zajmuje się szeroko pojętymi problemami przesyłania i przetwarzania informacji (wiadomości, danych), przygotowany jest między innymi do pracy w telekomunikacji.

INFORMATYKA W ROLNICTWIE

Specjalność na kierunku INFORMATYKA

Studia inżynierskie 7 semestralne – stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne) Specjalność Informatyka w Rolnictwie ma na celu wzbogacenie, już od pierwszego semestru studiów, podstawowych umiejętności i wiedzy studentów kierunku Informatyka o umiejętności i wiedzę z zakresu rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-spożywczej i leśnej. Dzięki odpowiednim dostosowaniu programu studiów i dostępowi do nowoczesnego oprogramowania studenci zdobywają umiejętności w zakresie projektowania i obsługiwania systemów wspomagania decyzji, sieciowych systemów baz danych i systemów zarządzania przedsiębiorstwami rolnymi.

Wiedza i umiejętności absolwentów specjalności Informatyka w rolnictwie będą przydatne zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, w sektorze gospodarki żywnościowej oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych w tym w placówkach administracji państwowej i terenowej. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera Informatyki w specjalności Informatyka w Rolnictwie.

INFORMATYKA W LOGISTYCE

Specjalność na kierunku INFORMATYKA

Studia inżynierskie 7 semestralne – stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne) Studenci specjalności Informatyka w Logistyce już od pierwszego semestru studiów, oprócz zdobywania podstawnej wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, są zapoznani z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych w logistyce. Program studiów ma na celu przygotowanie absolwenta do wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych wspomagających realizację podstawowych celów współczesnej logistyki, w tym przepływu informacji, przygotowania procesów informacyjno-decyzyjnych, obsługi komputerowych programów logistycznych i statystycznych oraz w miarę potrzeby przygotowanie nowych programów komputerowych przy użyciu współczesnych języków programowania.

Wiedza i umiejętności absolwentów specjalności Informatyka w Logistyce pozyskane podczas studiów dają możliwość twórczej i kreatywnej pracy w zespołach projektowo-wdrożeniowychi nadzorowania procesów implementacji nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz funkcjonowania działów IT w przedsiębiorstwach produkcyjnych i transporcie. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera Informatyki w specjalności Informatyka w Logistyce.

Studia II stopnia - e-learning
Specjalności

WYPEŁNIJ PODANIE – E – REKRUTACJA

Studia II stopnia E-learning:

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności prowadzi nabór na studia II stopnia na kierunku Informatyka, w specjalnościach „Zarządzanie infrastrukturą sieciową” oraz "Bazy danych", w trybie zdalnego nauczania.

Oferta jest przeznaczona dla absolwentów studiów inżynierskich w kierunku Informatyka. Absolwent ukończy studia z tytułem magistra inżyniera. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest dyplom inżyniera informatyki. Studia realizowane są za pomocą internetowej platformy zdalnego nauczania, przy wykorzystaniu technik łączenia się przez internet z komputerami i innymi zasobami informatycznymi Uczelni. Od studenta będzie wymagana fizyczna obecność jedynie w takim wymiarze, do którego zobowiązuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla tego typu studiów, co sprowadza się do dwukrotnej obecności w łódzkim oddziale Uczelni pod koniec semestru, w czasie zaliczeniowych zjazdów weekendowych.

Dla studenta

Pomoc materialna

INFORMACJE O POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

 • Wnioski o przyznanie stypendium: socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów składa się po semestrze letnim w terminie od 15 września do 22 października, a po semestrze zimowym od 15 lutego do 18 marca. Wnioski o przyznanie zapomogi składa się w trybie doraźnym. Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać również w trakcie trwania studiów, po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Stypendia rektora dla najlepszych studentów mogą objąć maksimum 10% studentów danego roku, trybu i kierunku studiów, którzy złożyli indeksy do rejestracji w dziekanacie w wymaganych terminach, tj.:
  • do 14 października
  • w przypadku nie zaliczenia semestru zimowego do 30 marca (złożenie indeksu), od dnia 1 kwietnia zawiesza się wypłatę przyznanego stypendium rektora. Warunkiem ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów jest uzyskanie w poprzednim roku studiów średniej nie niższej niż 4,0 (przy ustalaniu średniej bierze się pod uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń).
  • Stypendium: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomoga przyznawane są na wniosek studenta.
Ubezpieczenie dla studentów

Ubezpieczenie NNW dla Studentów i Pracowników WSIU

Centrum Alarmowe Europ Assistance Polska Sp.z o.o. - czynne przez całą dobę 365 dni w roku ;

telefon: 0 801 181 572 oraz 0 22 874 56 55 (dowóz chorego z miejsca wypadku do lekarza, na terenie RP)  

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 89

Telefon ( +48 42) 636 55 71

Fax (+48 42) 637 12 10

Szkoda może być zgłoszona listownie, telefonicznie; za pośrednictwem internetu lub osobiście we wszystkich placówkach Generali na podstawie formularza szkody ( www.generali.pl )

Suma ubezpieczenia – 30.000,00 zł

okres ubezpieczeniowy do 30.09.2011r

Oferta

Akademia Cisco

AKADEMIA CISCO W 1997 roku Cisco uruchomiło program Cisco Networking Academy (CNA). Program ten rozwija się dynamicznie na całym świecie. W ponad 140 krajach wiedzę na temat sieci komputerowych zdobywa obecnie ponad 400 000 uczniów i studentów. Mają oni realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Z drugiej strony potencjalni pracodawcy mają szansę pozyskania deficytowych specjalistów, co umożliwi im szerszą ekspansję i rozwój w kierunku nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej. Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej. Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy. Program Cisco Networking Academy realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-nauczanie). Centralny serwer edukacyjny CNAMS (http://cisco.netacad.net) udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia. Program nauczania w Cisco Networking Academy obejmuje 4 semestry. Uczestnicy programu powinni nabyć umiejętności niezbędne do projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych. Opanowanie treści programowych jest wystarczającą podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikującego na pierwszy stopień zawodowy Cisco (Cisco Certified Networking Associate). Jednocześnie absolwenci akademii Cisco uzyskują wiedzę potrzebną do ewentualnego dalszego studiowania zagadnień związanych ze złożonymi sieciami komputerowymi. Zakres programu nauczania w akademii Cisco :

 • terminologię sieciową i protokoły
 • standardy sieci komputerowych
 • sieci lokalne (LAN)
 • sieci rozległe (WAN)
 • modele OSI
 • okablowanie sieciowe
 • urządzenia sieciowe (m.in. routery, przełączniki)
 • Internet
 • protokół IP
 • adresowanie w sieci

Istotna uwaga jest poświęcona zagadnieniom utrzymania i serwisowania sieci oraz budowie bezpiecznych sieci komputerowych. Z założenia osoby przystępujące do programu powinny mieć umiejętność obsługi komputerów osobistych. Nie jest natomiast wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu sieci komputerowych.

Studia I stopnia

GRAFIKA KOMPUTEROWA

W ramach tej specjalności student zdobywa wiedzę z zakresu projektowania grafiki komputerowej, informacyjnej i prezentacyjnej oraz z zakresu DTP i aplikacji internetowych. Specjalność przygotowuje studenta do pracy w firmach świadczących usługi internetowe, zajmujących się składem i montażem komputerowym, np. w agencjach reklamowych. Przygotowuje także do swobodnego posługiwania się narzędziami programistycznymi i sprzętowymi, stosowanymi w obszarach reklamy, prezentacji graficznej, plastyce, wizualizacji danych etc.

PROGRAMOWANIE I BAZY DANYCH

Absolwent specjalności to przede wszystkim programista i menedżer projektów programistycznych. Posiada umiejętności programowania przy użyciu najpowszechniejszych na rynku środowisk strukturalnych oraz obiektowych, włączając w to programowanie dla sieci web, programowanie wizualne, systemowe oraz niskopoziomowe. Dysponuje praktyczną wiedzą na temat zarządzania projektem programistycznym, zna metody i narzędzia wspomagające inżynierię programowania. Dysponuje wiedzą na temat korzystania i administrowania bazami danych. Potrafi integrować różne systemy informatyczne, bazując na rozwiązaniach obcych i własnych.

TELEINFORMATYKA

Student tej specjalności zajmuje się szeroko pojętymi problemami przesyłania i przetwarzania informacji (wiadomości, danych), przygotowany jest między innymi do pracy w telekomunikacji.

INFORMATYKA W ROLNICTWIE

Specjalność na kierunku INFORMATYKA

Studia inżynierskie 7 semestralne – stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne) Specjalność Informatyka w Rolnictwie ma na celu wzbogacenie, już od pierwszego semestru studiów, podstawowych umiejętności i wiedzy studentów kierunku Informatyka o umiejętności i wiedzę z zakresu rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-spożywczej i leśnej. Dzięki odpowiednim dostosowaniu programu studiów i dostępowi do nowoczesnego oprogramowania studenci zdobywają umiejętności w zakresie projektowania i obsługiwania systemów wspomagania decyzji, sieciowych systemów baz danych i systemów zarządzania przedsiębiorstwami rolnymi.

Wiedza i umiejętności absolwentów specjalności Informatyka w rolnictwie będą przydatne zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, w sektorze gospodarki żywnościowej oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych w tym w placówkach administracji państwowej i terenowej. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera Informatyki w specjalności Informatyka w Rolnictwie.

INFORMATYKA W LOGISTYCE

Specjalność na kierunku INFORMATYKA

Studia inżynierskie 7 semestralne – stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne) Studenci specjalności Informatyka w Logistyce już od pierwszego semestru studiów, oprócz zdobywania podstawnej wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, są zapoznani z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych w logistyce. Program studiów ma na celu przygotowanie absolwenta do wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych wspomagających realizację podstawowych celów współczesnej logistyki, w tym przepływu informacji, przygotowania procesów informacyjno-decyzyjnych, obsługi komputerowych programów logistycznych i statystycznych oraz w miarę potrzeby przygotowanie nowych programów komputerowych przy użyciu współczesnych języków programowania.

Wiedza i umiejętności absolwentów specjalności Informatyka w Logistyce pozyskane podczas studiów dają możliwość twórczej i kreatywnej pracy w zespołach projektowo-wdrożeniowychi nadzorowania procesów implementacji nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz funkcjonowania działów IT w przedsiębiorstwach produkcyjnych i transporcie. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera Informatyki w specjalności Informatyka w Logistyce.

Studia II stopnia - e-learning

Studia II stopnia E-learning:

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności prowadzi nabór na studia II stopnia na kierunku Informatyka, w specjalnościach „Zarządzanie infrastrukturą sieciową” oraz "Bazy danych", w trybie zdalnego nauczania.

Oferta jest przeznaczona dla absolwentów studiów inżynierskich w kierunku Informatyka. Absolwent ukończy studia z tytułem magistra inżyniera. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest dyplom inżyniera informatyki. Studia realizowane są za pomocą internetowej platformy zdalnego nauczania, przy wykorzystaniu technik łączenia się przez internet z komputerami i innymi zasobami informatycznymi Uczelni. Od studenta będzie wymagana fizyczna obecność jedynie w takim wymiarze, do którego zobowiązuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla tego typu studiów, co sprowadza się do dwukrotnej obecności w łódzkim oddziale Uczelni pod koniec semestru, w czasie zaliczeniowych zjazdów weekendowych.

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, dające kwalifikacje do nauczania nowego przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w miejsce „Przysposobienia obronnego” na III etapie edukacyjnym.

Studia w pełni realizują podstawę programową przedmiotu w trzech obszarach - znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, przygotowanie do działania ratowniczego, nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Uczestnicy studiów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Jednym z warunków przyjęcia na studia podyplomowe dla nauczycieli jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. (Dz.U. Nr 155 poz. 1288 ze zm.). Czas trwania: Trzy semestry w sumie 360 godzin zajęć. Zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym Koszt studiów wynosi: 2600.00 zł - płatność jednorazowa 3000.00 zł – płatność ratalna - 12 rat po 250.00 zł

Informatyka

Studia te przygotowują i dają kwalifikacje do prowadzenia procesu kształcenia informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej.

Czas trwania

Trzy trymestry – w sumie 350 godzin zajęć. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2014 roku. Zajęcia będą odbywały się w systemie niestacjonarnym w soboty i w niedziele. Czas zakończenia studiów - sierpień / wrzesień 2015.

Kształcenie informatyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Studia są skierowane do nauczycieli prowadzących kształcenie w klasach I-III w szkół podstawowych. Podstawowym celem tych studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć komputerowych obowiązujących w szkołach podstawowych, zgodnie z nową podstawą programową, od 1.09.2009 roku Studia organizowane wspólnie z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Czas trwania Dwa semestry – w sumie 160 godzin zajęć. Rozpoczęcie zajęć planowane jest na październik 2014r.

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I UMIEJĘTNOŚCI W ŁODZI

Wydział Zamiejscowy we Włocławku

ul. Chmielna 24

87-800 WŁOCŁAWEK

Rekrutacja:

rekrutacja@wloc.wsinf.edu.pl

tel. 54/ 412 59 04, 54/ 412 59 00

Dział Promocji:

promo@wloclawek.wsinf.edu.pl

tel. 54/ 412 59 04

Dziekanat:

dziekanat@wloc.wsinf.edu.pl

tel. 54/ 412 59 00

Przydatne linki